ایجاد اعتماد و صمیمیت با مراجع

۳-Co-Creating the Relationship:

Establishing Trust and Intimacy with the Client (6 Things)

Ability to create a safe, supportive environment that produces ongoing mutual respect and trust

ایجاد ارتباطی مشترک: ایجاد اعتماد و صمیمیت با مراجع(۶ اصل)

توانایی ایجاد محیطی همدلانه و امن که موجب پدید آمدن احترام و اعتماد دوجانبه گردد.

۱- Shows genuine concern for the client’s welfare and future.

به آینده و سعادت فرد مراجع واقعاً اهمیت دهد.

۲- Continuously demonstrates personal integrity, honesty and sincerity.

همواره صداقت و راستگویی و درستی از خود نشان دهد.

۳- Establishes clear agreements and keeps promises.

قراردادهای روشنی تنظیم کرده و به وعده ها عمل نماید.

۴- respect for client’s perceptions, learning style

به قدرت فهم، شیوه یادگیری و شخصیت فرد مراجع احترام بگذارد.

۵- Provides ongoing support for and champions new behaviors and actions, including those involving risk-taking and fear of failure

رفتارها و عملکردهایی که همسوی اهداف مراجع است، حمایت کرده و به خصوص وی را تشویق به انجام کارهایی نماید که نیاز به ریسک کردن داشته و ترس از شکست در انجام آنها وجود دارد.

۶- Asks permission to coach client in sensitive, new areas.

اجازه بگیرد تا در شرایط حساس و خاص نیز خدمات کوچینگ را به مراجع عرضه نماید

کلمات:

Respect: احترام گذاشتن

Integrity:

Integrity is the practice of being honest and showing a consistent and uncompromising adherence to strong moral and ethical principles and values

یکپارچگی یا تمامیت

یکپاچگی به معنی تمرین عملی صادقانه بودن و نشان دادن پایبندی با ثبات و قطعی به اصول و ارزشهای قوی معنوی و اخلاقی است.

Demonstrate: اثبات کردن، تظاهر کردن به عملی

Learning style: A specific way an individual prefers to learn. By identifying an individual’s learning style, they can unlock better learning processes. Moreover, individual learning styles are a key part of the Sticky Learning® method. It helps commit new learnings and skills to memory.

سبک یادگیری: روشی خاص که فرد یادگیری را ترجیح می دهد. با شناسایی سبک یادگیری یک فرد ، آنها می توانند فرایندهای بهتر یادگیری را باز کنند. علاوه بر این ، سبک های یادگیری فردی بخشی اساسی از روش یادگیری مهم است. این کمک می کند تا یادگیری ها و مهارت های جدیدی در حافظه ایجاد شود.

Ongoing:  مداوم، در حال پیشرفت

Permission:

By asking if the coachee is happy to be coached in sensitive, intimate or new areas, or before offering a hard truth or speaking to a gut feeling, the coach creates a safe environment, helps to build TRUST and makes sure the coachee wants to be coached instead of having any other kind of conversation

اجازه:
با پرسیدن اینکه آیا مراجع از کوچینگ در مناطق حساس ، صمیمی یا جدید خوشحال است یا قبل از ارائه یک حقیقت سخت یا صحبت با بینش و شهود ،کوچ یک محیط امن ایجاد می کند، به ایجاد اعتماد کمک می کند و مطمئن می شود که مراجع می خواهد به جای هر نوع مکالمه دیگری کوچ شود.

Sensitive: مهم، حساس

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *