وبلاگ - آخرین اخبار

ایجاد اعتماد و صمیمیت با مراجع

3-Co-Creating the Relationship:

Establishing Trust and Intimacy with the Client (6 Things)

Ability to create a safe, supportive environment that produces ongoing mutual respect and trust

ایجاد ارتباطی مشترک: ایجاد اعتماد و صمیمیت با مراجع(6 اصل)

توانایی ایجاد محیطی همدلانه و امن که موجب پدید آمدن احترام و اعتماد دوجانبه گردد.

1- Shows genuine concern for the client’s welfare and future.

به آینده و سعادت فرد مراجع واقعاً اهمیت دهد.

2- Continuously demonstrates personal integrity, honesty and sincerity.

همواره صداقت و راستگویی و درستی از خود نشان دهد.

3- Establishes clear agreements and keeps promises.

قراردادهای روشنی تنظیم کرده و به وعده ها عمل نماید.

4- respect for client’s perceptions, learning style

به قدرت فهم، شیوه یادگیری و شخصیت فرد مراجع احترام بگذارد.

5- Provides ongoing support for and champions new behaviors and actions, including those involving risk-taking and fear of failure

رفتارها و عملکردهایی که همسوی اهداف مراجع است، حمایت کرده و به خصوص وی را تشویق به انجام کارهایی نماید که نیاز به ریسک کردن داشته و ترس از شکست در انجام آنها وجود دارد.

6- Asks permission to coach client in sensitive, new areas.

اجازه بگیرد تا در شرایط حساس و خاص نیز خدمات کوچینگ را به مراجع عرضه نماید

کلمات:

Respect: احترام گذاشتن

Integrity:

Integrity is the practice of being honest and showing a consistent and uncompromising adherence to strong moral and ethical principles and values

یکپارچگی یا تمامیت

یکپاچگی به معنی تمرین عملی صادقانه بودن و نشان دادن پایبندی با ثبات و قطعی به اصول و ارزشهای قوی معنوی و اخلاقی است.

Demonstrate: اثبات کردن، تظاهر کردن به عملی

Learning style: A specific way an individual prefers to learn. By identifying an individual’s learning style, they can unlock better learning processes. Moreover, individual learning styles are a key part of the Sticky Learning® method. It helps commit new learnings and skills to memory.

سبک یادگیری: روشی خاص که فرد یادگیری را ترجیح می دهد. با شناسایی سبک یادگیری یک فرد ، آنها می توانند فرایندهای بهتر یادگیری را باز کنند. علاوه بر این ، سبک های یادگیری فردی بخشی اساسی از روش یادگیری مهم است. این کمک می کند تا یادگیری ها و مهارت های جدیدی در حافظه ایجاد شود.

Ongoing:  مداوم، در حال پیشرفت

Permission:

By asking if the coachee is happy to be coached in sensitive, intimate or new areas, or before offering a hard truth or speaking to a gut feeling, the coach creates a safe environment, helps to build TRUST and makes sure the coachee wants to be coached instead of having any other kind of conversation

اجازه:
با پرسیدن اینکه آیا مراجع از کوچینگ در مناطق حساس ، صمیمی یا جدید خوشحال است یا قبل از ارائه یک حقیقت سخت یا صحبت با بینش و شهود ،کوچ یک محیط امن ایجاد می کند، به ایجاد اعتماد کمک می کند و مطمئن می شود که مراجع می خواهد به جای هر نوع مکالمه دیگری کوچ شود.

Sensitive: مهم، حساس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.