چرا باید قید و بند را از تفکر متمرکز باز و آن را آزاد کرد؟

تمرکز به همان اندازه که در تولید محصول برای شرکتها اهمیت دارد و برای رسیدن به ایده های خوب مهم است. تفکر  متمرکز چندین فایده برای شما دارد: