ICF CODE OF ETHICS

The ICF Code of Ethics is composed of five Main Parts

1. INTRODUCTION

2. KEY DEFINITIONS

3. ICF CORE VALUES AND ETHICAL PRINCIPLES

4. ETHICAL STANDARDS

5. PLEDGE

 

منشور اخلاقی فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF

منشور اخلاقی ICF از پنج بخش اصلی تشکیل شده است :
1- مقدمه
2- تعاریف کلیدی
3- ارزشهای اصلی و اصول اخلاقی ICF
4- استانداردهای اخلاقی
5- سوگندنامه

INTRODUCTION

The ICF Code of Ethics describes the core values of the International Coach Federation (ICF Core Values), and ethical principles and ethical standards of behavior for all ICF Professionals (see definitions). Meeting these ICF ethical standards of behavior is the first of the ICF core coaching competencies (ICF Core Competencies).

1- مقدمه

منشور اخلاقی ICF ارز شهای اصلی فدراسیون بین المللی کوچینگ (ارز شهای اصلی ICF (، و اصول اخلاقی و
استانداردهای اخلاقی رفتار را برای تمامی متخصصان ICF توصیف میکند(به تعاریف مراجعه کنید). رعایت این استانداردهای اخلاقی رفتار، نخستین صلاحیت از صلاحیتهای اصلی کوچینگ است

That is

“Demonstrates ethical practice: understands and consistently applies coaching ethics and standards.”

بدین معنی که (کوچ)
“رفتار حرفه‌ای اخلاقی را به نمایش میگذارد: اصول اخلاقی و استانداردهای کوچینگ را درک میکند و به طور پیوسته آنها را به کار میگیرد. ”

The ICF Code of Ethics serves to uphold the integrity of ICF and the global coaching profession by:

• Setting standards of conduct consistent with ICF core values and ethical principles.

• Guiding ethical reflection, education, and decision-making

• Adjudicating and preserving ICF coach standards through the ICF Ethical Conduct Review (ECR) process

• Providing the basis for ICF ethics training in ICF-accredited programs

منشور اخلاقی ICF از طرق زیر در خدمت حمایت از ICF و حرفه ی کوچینگ به طور کلی است:
• تعیین استانداردهایی برای رفتار هماهنگ با ارزشهای اصلی و اصول اخلاقی ICF
• هدایت و راهنمایی برای تفکر، آموزش و تصمیم گیری اخلاقی
• داوری و حفظ استانداردهای کوچ ICF از طریق فرآیند بررسی منش اخلاقی 2 ( ECR )
• فراهم آوردن زیربنایی برای آموزش اخلاق ICF در برنامه های تأیید شده توسط ICF

The ICF Code of Ethics applies when ICF Professionals represent themselves as such, in any kind of coaching-related interaction. This is regardless of whether a coaching Relationship (see definitions) has been established. This Code articulates the ethical obligations of ICF Professionals who are acting in their different roles as coach, coach supervisor, mentor coach, trainer or student coach-in-training, or serving in an ICF Leadership role, as well as Support Personnel (see definitions).

منشور اخلاقی ICF زمانی به کار گرفته می شود که متخصصان ICF در هرگونه تعامل مرتبط با کوچینگ خود را به عنوان کوچ ICF معرفی کنند. این موضوع ارتباطی به این که رابطه ی کوچینگی (به تعاریف مراجعه کنید) شکل گرفته است یا خیر، ندارد. این منشور تعهدات اخلاقی متخصصان ICF را مشخص می کند که در نقشهای مختلف خود به عنوان کوچ، کوچ سوپروایزر، کوچ منتور، مدرس یا حرفه آموز کوچینگ فعالیت میکنند یا در نقشهای مدیریتی یا پرسنل پشتیبانی ICF (به تعاریف مراجعه کنید) ایفای خدمت می کنند .

Although the Ethical Conduct Review (ECR) process is only applicable to ICF Professionals, as is the Pledge, the ICF Staff are also committed to ethical conduct and the Core Values and Ethical Principles that underpin this ICF code of ethics.

اگرچه فرآید بررسی منش اخلاق (ERC) و همچنین سوگندنامه، تنها در رابطه با متخصصان ICF قابل اجراست، کارمندان ICF نیز به منش اخلاقی و ارزشهای اصلی و اصول اخلاقی که زیربنای منشور اخلاقی ICF است، متعهد هستند .

The challenge of working ethically means that members will inevitably encounter situations that require responses to unexpected issues, resolution of dilemmas and solutions to problems. This Code of Ethics is intended to assist those persons subject to the Code by directing them to the variety of ethical factors that may need to be taken into consideration and helping to identify alternative ways of approaching ethical behavior.

چالش کار کردن طبق اصول اخلاقی بدین معناست که اعضا ناگزیر با موقعیتهایی برخورد خواهند کرد که نیازمند پاسخدهی به مسائل پیش بینی نشده، حل معضلات و یافتن راه حل برا ی مشکلات است. قصد و نیت این منشور اخلاقی، کمک به مشمولان آن از طریق هدایت آنها برای در نظر گرفتن طیف متنوعی از عوامل اخلاقی)که ممکن است لازم باشد در نظر گرفته شوند (و کمک به آنها برای شناسایی راههای جایگزین برای نشان دادن رفتار اخلاقی است.)

ICF Professionals who accept the Code of Ethics strive to be ethical, even when doing so involves making difficult decisions or acting courageously.

متخصصان ICF که این منشور اخلاقی را میپذیرند، در تلاشند که رفتاری اخلاقی در پیش گیرند حتی زمانی که این کار مستلزم گرفتن تصمیمهای دشوار یا عمل شجاعانه است .

2. KEY DEFINITIONS

2- تعاریف کلیدی

 

• “Client”: the individual or team/group being coached, the coach being mentored or supervised, or the coach or the student coach being trained.

مراجع: فرد یا تیمی که کوچ می شوند، کوچی که تحت نظارت یک منتور یا سوپروایزر است، یا کوچ یا دانشجوی
کوچینگ که در حال آموزش دیدن است .

• “Coaching”: partnering with Clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.

کوچینگ: مشارکت با مراجع در یک فرآیند تأمل برانگیز و خلاقانه که برای به حداکثر رساندن توان بالقوه ی شخصی و حرفه ای آنها الهام بخش است.

• “Coaching Relationship”—a relationship that is established by the ICF Professional and the Client(s)/Sponsor(s) under an agreement or a contract that defines the responsibilities and expectations of each party.

رابطه ی کوچینگی:

رابطه ای که بین یک متخصص ICF و مراجع/اسپانسر(ها) تحت یک توافق یا قرارداد که مسئولیتها و انتظارات هر دو طرف را تعریف می کند، برقرار شده است.

 

• “Code”—ICF Code of Ethics

منشور :
منشور اخلاقی ICF

 

• “Confidentiality”—protection of any information obtained around the coaching engagement unless consent to release is given.

محرمانگی:
حفاظت از هر اطلاعاتی که در تعامل کوچینگ به دست آمده، مگر آن که رضایت فرد برای پخش آن به دست آمده باشد .

 

• “Conflict of Interest”—a situation in which an ICF Professional is involved in multiple interests where serving one interest could work against or be in conflict with another. This could be financial, personal or otherwise.

تضاد منافع:
موقعیتی که در آن یک متخصص ICFبا منافع مختلفی درگیر است که در آن رسیدگی به یکی ممکن
است بر علیه دیگر یا در تعارض با آن باشد. این درگیری می تواند مالی، شخصی و غیره باشد .

• “Equality”—a situation in which all people experience inclusion, access to resources and opportunity, regardless of their race, ethnicity, national origin, color, gender, sexual orientation, gender identity, age, religion, immigration status, mental or physical disability, and other areas of human difference.

برابری:
وقعیتی که در آن همه افراد صرف نظر از نژاد، قومیت، ملیت، رنگ پوست، جنسیت، جهت گیری جنسی، هویت جنسی، سن، مذهب، وضعیت مهاجرت، ناتوانی جسمی یا ذهنی یا دیگر حوزه های تفاوتهای انسانی، پذیرش و دسترسی به منابع و فرصتهای برابر را تجربه می کنند.

• “ICF Professional”—individuals who represent themselves as an ICF Member or ICF Credential-holder, in roles including but not limited to Coach, Coach Supervisor, Mentor Coach, Coach Trainer, and Student of Coaching

متخصص ICF
افرادی که خود را به عنوان عضوی از ICF یا دارای مدرک نشاندهنده ی اعتبار آنها از دید ICF
در نقشهایی از جمله کوچ، کوچ سوپروایزر، کوچ منتور، مدرس یا حرفه آموز کوچینگ معرفی می کنند .

 

• “ICF Staff”— the ICF support personnel who are contracted by the managing company that provides professional management and administrative services on behalf of ICF.

کارمندان ICF
کارکنان پشتیبانی ICF که توسط شرکت مدیریت کننده استخدام شده اند و به نمایندگی از ICF خدمات مدیریتی حرفه ای و اجرایی ارائه می دهند .

• “Internal Coach”— an individual who is employed within an organization and coaches either part-time or full-time the employees of that organization.

کوچ داخلی:
فردی که در درون یک سازمان استخدام شده و کارمندان پاره وقت یا تمام وقت آن سازمان را کوچ میکند .

 

• “Sponsor”—the entity (including its representatives) paying for and/or arranging or defining the coaching services to be provided.

اسپانسر یا حامی مالی:
نهادی که (از جمله نمایندگان آن) که بهای خدمات کوچینگ ارائه شده را می پردازند ویا هماهنگی یا تعریف خدمات کوچینگی که باید ارائه شود را برعهده دارند .

•“Support Personnel”—the people who work for ICF Professionals in support of their Clients.

کارکنان پشتیبانی
کسانی که برای متخصصان ICF به منظور پشتیبانی از مراجعان شان کار می کنند .

• “Systemic equality”—gender equality, race equality and other forms of equality that are institutionalized in the ethics, core values, policies, structures, and cultures of communities, organizations, nations and society.

برابری سیستمی
برابری جنسیتی، برابری نژادی و دیگر اشکال برابر که در اخلاق، ارزشهای اصلی، سیاستها ساختارها و فرهنگهای جوامع، سازمانها، ملتها و جامعه نهادینه شده اند.

 

3. ICF CORE VALUES AND ETHICAL PRINCIPLES

The ICF Code of Ethics is based on the ICF Core Values (link) and the actions that flow from them. All values are equally important and support one another. These values are aspirational and should be used as a way to understand and interpret the standards. All ICF Professionals are expected to showcase and propagate these Values in all their interactions.

3- ارزشهای اصلی و اصول اخلاقی ICF
منشور اخلاقی ICF براساس ارزشهای اصلی ICF و اقداماتی که از آن سرچشمه می گیرد بنا شده است. همه‌ی ارزشها به یک اندازه مهم هستند و از یکدیگر حمایت می کنند . این ارزشها آرمانی هستند و باید به عنوان روشی برای درک و تفسیر استانداردها به کار گرفته شوند. از همه‌ی متخصصان ICF انتظار میرود تا در تمام تعاملات خود با دیگران نماینده‌ی این ارزشها باشند و آنها را ترویج کنند .

4. ETHICAL STANDARDS
The following ethical standards are applied to the professional activities of ICF Professionals:
4- استانداردهای اخلاقی
استانداردهای اخلاقی زیر در رابطه با فعالیتهای تخصصی متخصصان ICF به کار گرفته می شود :

 

Section I – Responsibility to clients As an ICF Professional, I:

بخش اول – مسئولیت پذیری در قبال مراجعانمن به عنوان یک متخصص ICF :

 

 

1.Explain and ensure that, prior to or at the initial meeting, my coaching Client(s) and Sponsor(s) understand the nature and potential value of coaching, the nature and limits of confidentiality, financial arrangements, and any other terms of the coaching agreement.

1- پیش از جلسه یا در طول جلسه‌ی ابتدایی، ماهیت و ارزش بالقوه‌ی کوچینگ، ماهیت و محرمانه بودن اطلاعات و محدودیت‌های آن، قرار و مدارهای مالی و بقیه‌ی شرایط توافقنامه‌ی کوچینگ را برای مراجع(های) کوچینگ خود و اسپانسر(ها) توضیح می‌دهم و مطمئن می‌شوم که آ نها را درک کنند .

2. Create an agreement/contract regarding the roles, responsibilities and rights of all parties involved with my Client(s) and Sponsor(s) prior to the commencement of services.

2- پیش از شروع ارائه‌ی خدمات قرارداد یا توافق نامه‌ای در رابطه با نقشها، مسئولیت‌ها و حقوق کلیه‌ی طرفهای
درگیر با مراجع(ها) و اسپانسر(ها) تنظیم می‌کنم.

 

3. Maintain the strictest levels of confidentiality with all parties as agreed upon. I am aware of and agree to comply with all applicable laws that pertain to personal data and communications.

3- همانطور که روی آن توافق شده، سختگیرانه‌ترین سطوح رازداری را درباره‌ی همه‌ی طرفهای درگیر رعایت
می‌کنم. من از تمام قوانین قابل اجرا درباره‌ی داده‌ها و اطلاعات شخصی اطلاع دارم و قبول می‌کنم که از آنها
پیروی کنم .

4. Have a clear understanding about how information is exchanged among all parties involved during all coaching interactions.

4- درباره‌ی چگونگی تبادل اطلاعات بین همه‌ی طرفهای درگیر در تعاملات کوچینگ درک روشنی دارم .

 

5. Have a clear understanding with both Clients and Sponsors or interested parties about the conditions under which information will not be kept confidential (e.g., illegal activity, if required by law, pursuant to valid court order or subpoena; imminent or likely risk of danger to self or to others; etc.). Where I reasonably believe one of the above circumstances is applicable, I may need to inform appropriate authorities.

5- هم با مراجع و هم با اسپانسرها یا ذی‌نفعان دیگر درباره‌ی شرایطی که طبق آن اطلاعات دیگر محرمانه نخواهند بود (یعنی، فعالیت غیرقانونی، اگر توسط قانون، مطابق دستور یا احضاریه‌ی معتبر دادگاه خواسته شود؛ خطر آسیب قریب الوقوع به خود یا دیگران؛ …(به تفاهم مشخص و روشنی می‌رسم. جایی که من به لحاظ منطقی بر این باورم که یکی از شرایط بالا وجود دارد، ممکن است که لازم باشد مراجع ذی‌صلاح را در جریان بگذارم.

6. When working as an Internal Coach, manage conflicts of interest or potential conflicts of interest with my coaching Clients and Sponsor(s) through coaching agreement(s) and ongoing dialogue. This should include addressing organizational roles, responsibilities, relationships, records, confidentiality and other reporting requirements.

6- هنگام کار به عنوان یک کوچ داخلی، تضاد منافع موجود یا بالقوه بین مراجعان کوچینگم و اسپانسر(ها) را از طریق توافقنامه(های) و گفتگوی مستمر حل وفصل می‌کنم. این شامل پرداختن به نقشهای سازمانی، مسئولیتها، روابط، سوابق، محرمانگی و سایر الزامات گزارش دهی است .

7. Maintain, store and dispose of any records, including electronic files and communications, created during my professional interactions in a manner that promotes confidentiality, security and privacy and complies with any applicable laws and agreements. Furthermore, I seek to make proper use of emerging and growing technological developments that are being used in coaching services (technology-assisted coaching services) and be aware how various ethical standards apply to them.

7- هرگونه سوابق را، از جمله فایلهای الکترونیک و مکاتبات، که در طول تعاملات حرفه‌ای من تولید شده است، به گونه‌ای نگهداری، حفظ و معدوم می‌کنم که در جهت ارتقای محرمانگی، امنیت و حفظ حریم شخصی افراد باشد و با هرگونه قانون یا توافقنامهای مطابقت داشته باشد. علاوه براین، من به دنبال استفاده صحیح از فن‌آوریها و تکنولوژیهای در حال رشد و نوظهور (خدمات کوچینگ با استفاده از فن‌آوری) هستم و می‌دانم که استانداردهای اخلاقی چگونه در رابطه با آنها به کار گرفته می شود .

8. Remain alert to indications that there might be a shift in the value received from the coaching relationship. If so, make a change in the relationship or encourage the Client(s)/Sponsor(s) to seek another coach, seek another professional or use a different resource.

8- نسبت به شاخص‌های نشاندهنده‌ی تغییر در ارزش دریافت شده از رابطه‌ی کوچینگ هوشیار هستم. اگر اینطور باشد، در رابطه تغییری ایجاد می کند یا مراجع(ها)/اسپانسر(ها) را تشویق می‌کنم تا کوچ دیگری بگیرند، از متخصص دیگری استفاده کنند .

 

9. Respect all parties’ right to terminate the coaching relationship at any point for any reason during the coaching process subject to the provisions of the agreement.

9- به حقوق همه‌ی ذی‌نفعان برای اتمام رابطه‌ی کوچینگ طبق مفاد توافق‌نامه در طول فرآیند کوچینگ در هر زمانی و به هر دلیلی، احترام می‌گذارم.

10. Am sensitive to the implications of having multiple contracts and relationships with the same Client(s) and Sponsor(s) at the same time in order to avoid conflict of interest situations.

10- نسبت به پیامدهای داشتن چندین قرارداد و رابطه با یک مراجع و اسپانسر در آن واحد حساس هستم تا از به وجود آمدن تضاد منافع پیش‌گیری کنم.

11. Am aware of and actively manage any power or status difference between the Client and me that may be caused by cultural, relational, psychological or contextual issues.

11- نسبت به هرگونه تفاوت در قدرت یا مقام بین من و مراجع که ممکن است توسط مسائل فرهنگی، ارتباطی، روان شناختی یا بافتاری به وجود آمده باشد، حساس هستم و آن را مدیریت می‌کنم.

12. Disclose to my Clients the potential receipt of compensation, and other benefits I may receive for referring my Clients to third parties.

12- هرگونه دریافت احتمالی مالی یا سایر مزایا از جانب اشخاص سوم بابت ارجاع مراجعم به شخص سوم را با او در میان می‌گذارم .

13. Assure consistent quality of coaching regardless of the amount or form of agreed compensation in any relationship.

13- در هر رابط های بدون توجه به میزان یا شکل دستمزد، اطمینان حاصل می‌کنم که کیفیت کوچینگ را به طور مستمر حفظ کرده باشم

 

 

Section II – Responsibility to practice and performance As an ICF Professional, I:

بخش دوم-مسئولیت در قبال عملکرد و کسب وکار کوچینگمن به عنوان یک متخصص ICF:

 

 

14. Adhere to the ICF Code of Ethics in all my interactions. When I become aware of a possible breach of the Code by myself or I recognize unethical behavior in another ICF Professional, I respectfully raise the matter with those involved. If this does not resolve the matter, I refer it to a formal authority (e.g., ICF Global) for resolution.

14- در تمام تعاملاتم به منشور اخلاقی ICF پایبندم. وقتی با موردی از نقض منشور اخلاقی توسط خودم آگاه شوم یا رفتاری غیراخلاقی را در متخصص ICF دیگری شناسایی کنم، محترمانه موضوع را افراد درگیر در مسئله در میان می‌گذارم .

15. Require adherence to the ICF Code of Ethics by all Support Personnel.

15- از همه‌ی پرسنل پشتیبانم می‌خواهم که به منشور اخلاقی ICF پایبند باشند .

16. Commit to excellence through continued personal, professional and ethical development.

16- به ادامه دادن مسیر تعالی از طریق رشد و تحول شخصی، حرفه‌ای و اخلاقی متعهد هستم .

17. Recognize my personal limitations or circumstances that may impair, conflict with or interfere with my coaching performance or my professional coaching relationships. I will reach out for support to determine the action to be taken and, if necessary, promptly seek relevant professional guidance. This may include suspending or terminating my coaching relationship(s).

17- محدودیتها و شرایطی را که ممکن است باعث اختلال، تعارض یا تداخل در عملکرد کوچینگم یا روابط حرفه‌ای کوچینگم بشوند، می‌شناسم. برای تعیین این که آیا لازم است کاری انجام بدهم، حمایت حرفه‌ای خواهم گرفت و اگر لازم باشد، فوراً به دنبال راهنمایی تخصصی مرتبط خواهم رفت. این کار ممکن است شامل تعلیق یا خاتمه‌ی روابط کوچینگ من باشد .

18. Resolve any conflict of interest or potential conflict of interest by working through the issue with relevant parties, seeking professional assistance, or suspending temporarily or ending the professional relationship.

18- از طریق کار مشترک با ذی‌نفعان، دریافت کمک حرفه‌ای یا تعلیق موقت یا خاتمه‌ی رابطه‌ی حرفه‌ای، هرگونه تضاد منافع موجود یا بالقوه را حل وفصل می‌کنم.

19. Maintain the privacy of ICF Members and use the ICF Member contact information (email addresses, telephone numbers, and so on) only as authorized by ICF or the ICF Member.

19- حریم شخصی اعضای ICF را حفظ خواهم کرد و از اطلاعات تماس اعضای ICF )ایمیل، شماره تلفن و غیره( تنها با اجازه‌ی ICF یا عضو ICF استفاده می‌کنم.

 

Section III – Responsibility to professionalism As an ICF Professional, I:

بخش سوم-مسئولیت در قبال عملکرد حرفه‌ای
من به عنوان یک متخصص ICF :

 

20. Identify accurately my coaching qualifications, my level of coaching competency, expertise, experience, training, certifications and ICF Credentials.

20- تمام صلاحیت‌های خودم، سطح شایستگی‌ام، تخصص، تجربه، آموزش، گواهی‌نامه‌ها و سطوح تأیید صلاحیت‌هایICF را با دقت شناسایی می‌کنم.

21. Make verbal and written statements that are true and accurate about what I offer as an ICF Professional, what is offered by ICF, the coaching profession, and the potential value of coaching.

درباره‌ی آنچه که یک متخصص ICF ارائه می کند، آنچه توسط ICF ارائه می شود، تخصص کوچینگ و ارزش
بالقوه کوچینگ، بیانیه‌های کلامی و نوشتاری درست و دقیقی ارائه می‌کنم.

22. Communicate and create awareness with those who need to be informed of the ethical responsibilities established by this Code.

22- با کسانی که بایستی از مسئولیت‌های اخلاقی تعیین شده توسط این منشور باخبر باشند، ارتباط برقرار کرده و آنها را آگاه می‌کنم.

23. Hold responsibility for being aware of and setting clear, appropriate and culturally sensitive boundaries that govern interactions, physical or otherwise.

23- مسئولیت آگاهی از مرزهای مناسب و حساس فرهنگی حاکم بر تعاملات فیزیکی و غیره و تعیین شفاف آنها را برعهده می گیرم .

24. Do not participate in any sexual or romantic engagement with Client(s) or Sponsor(s). I will be ever mindful of the level of intimacy appropriate for the relationship. I take the appropriate action to address the issue or cancel the engagement.

24- وارد هیچ‌گونه رابطه‌ی جنسی یا رمانتیک با مراجع(ها) یا اسپانسر(ها) نمی‌شوم. همیشه نسبت به سطح مناسب صمیمیت برای رابطه آگاه خواهم بود. برای رسیدگی به این مسئله یا پایان بخشیدن به این رابطه اقدامات لازم را به عمل خواهم آورد.

 

 

Section IV – Responsibility to society As an ICF Professional, I:

بخش چهارم-مسئولیت در قبال جامعه
من به عنوان یک متخصص ICF:

 

25. Avoid discrimination by maintaining fairness and equality in all activities and operations, while respecting local rules and cultural practices. This includes, but is not limited to, discrimination on the basis of age, race, gender expression, ethnicity, sexual orientation, religion, national origin, disability or military status.

25- با رعایت انصاف و برابری در همه‌ی فعالیتها و عملیات، در عین احترام به قوانین محلی و عرفهای فرهنگی، از تبعیض پرهیز می‌کنم. این موارد پرهیز از تبعیض براساس سن، نژاد، جنسیت، قومیت، جه تگیری جنسی، مذهب، ملیت، ناتوانی یا وضعیت نظام وظیفه را شامل می شود اگرچه محدود به اینها نیست .

26. Recognize and honor the contributions and intellectual property of others, only claiming ownership of my own material. I understand that a breach of this standard may subject me to legal remedy by a third party.

26- مالکیت معنوی و آثار دیگران را به رسمیت می‌شناسم و محترم می شمارم و تنها نسبت به مطالب خودم ادعای مالکیت می‌کنم. من درک می‌کنم که نقض این استاندارد ممکن است من را از سوی یک شخص ثالث تحت پیگرد قانونی قرار دهد .

27. Am honest and work within recognized scientific standards, applicable subject guidelines and boundaries of my competence when conducting and reporting research.

27- به هنگام اجرا و گزارش پژوهشها درستکار هستم و چهارچوب استانداردهای شناخته شده ی علمی، رهنمودهای موضوعی قابل اجرا و مرزهای شایستگیهای خودم عمل می‌کنم.

28. Am aware of my and my clients’ impact on society. I adhere to the philosophy of

“doing good,” versus “avoiding bad.”

از تأثیر خودم و مراجعانم بر جامعه آگاهم. من به فلسفه‌ی» پرهیز از کار بد» در برابر « انجام دادن کار درست»
پای‌بندم.

 

5. THE PLEDGE OF ETHICS OF THE ICF PROFESSIONAL:

As an ICF Professional, in accordance with the Standards of the ICF Code of Ethics, I acknowledge and agree to fulfill my ethical and legal obligations to my coaching Client(s), Sponsor(s), colleagues and to the public at large.

If I breach any part of the ICF Code of Ethics, I agree that the ICF in its sole discretion may hold me accountable for so doing. I further agree that my accountability to the ICF for any breach may include sanctions, such as mandatory additional coach training or other education or loss of my ICF Membership and/or my ICF Credentials.

For more information on the Ethical Conduct Review Process including the links to file a complaint, please click the button below.

Adopted by the ICF Global Board of Directors September 2019

© 2020 International Coaching Federation

 

سوگندنامه‌ی اخلاق متخصص ICF :

 

به عنوان یک متخصص ICF ، مطابق با استانداردهای منشور اخلاقی ICF ، وظایف اخلاقی و قانونی خودم را نسبت به مراجعانم، اسپانسرها، همکاران و جامعه به طور کلی، به رسمیت میشناسم و با عمل به آ نها موافقم.
اگر از هر یک از بخشهای منشور اخلاقی ICF تخطی کنم، میپذیرم که ICF میتواند به صلاحدید خود من را بابت این موضوع مقصر بداند. همچنین میپذیرم که مسئولیت من در برابر ICF به خاطر هرگونه تخطی ممکن است شامل مجازاتهایی مانند آموزشهای اجباری بیشتر، از دست دادن عضویتم در ICF ویا اعتبارنامه هایم در ICF باشد .
تصویب شده توسط هیئت مدیره ی جهانی ICF سپتامبر 2019
©2020 فدراسیون بین المللی کوچینگ

منابع:
اصول اخلاقی ICF
ترجمه اصول اخلاقی FCA

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.