بایگانی برچسب برای: ارتباط قوی و بی واسطه

نوشته‌ها

ارتباط قوی و بی واسطه

7-Communicating Effectively: Direct Communication (5 things) Ability to communicate effectively during coaching sessions, and to use language that has the greatest positive impact on the client.برقراری ارتباط موثر: ارتباط قوی و بی واسطه(5 اصل) …