وبلاگ - آخرین اخبار

ارتباط قوی و بی واسطه

7-Communicating Effectively: Direct Communication (5 things)

Ability to communicate effectively during coaching sessions, and to use language that has the greatest positive impact on the client.

برقراری ارتباط موثر: ارتباط قوی و بی واسطه(5 اصل)

توانایی برقراری ارتباط مؤثر در طول جلسات کوچینگ و بکارگیری زبانی که بیشترین تأثیر مثبت را بر مراجع داشته باشد.

1. Is clear, articulate and direct in sharing and providing feedback.

در ارائه و به اشتراک گذاشتن بازخورد، شفاف، ماهر و رک باشد

2. Reframes and articulates to help the client understand from another perspective what he/she wants or is uncertain about.

منظور کمک به مراجع جهت درک بهتر آنچه که راجع به آن مطمئن نیست، از دیدگاه دیگری موضوع را بازگو نماید.

3. Clearly states coaching objectives, meeting agenda, and purpose of techniques or exercises.

اهداف کوچینگ، دستور جلسه و دلایل به کار گیری تمرینات را به وضوح بیان کند.

4. Uses language appropriate and respectful to the client (e.g., non-sexist, non-racist, non-technical, non-jargon).

از زبانی در مکالمه استفاده کند که برای مراجع مناسب و محترمانه باشد (نه زبانی که منحصر به نژاد خاص، جنسیت خاص، گروه خاص یا تکنیک خاصی باشد).

5. Uses metaphor and analogy to help to illustrate a point or paint a verbal picture.

برای روشن ساختن یک موضوع از استعاره و تمثیل استفاده کرده و یا تصویرسازی نماید.

کلمات کلیدی:

Articulate: ماهر صحبت کردن

Metaphor: استعاره

Using metaphors helps the client consciously focus on the situation with imagination using a story, symbol or object to change their viewpoint. It can help activate their processes of thinking, making new links in their mind and discovering something new about their situation.

استفاده از استعاره به مراجع کمک می‌کند تا با استفاده از یک داستان ، نماد یا شی ، دیدگاه خود را آگاهانه بر روی اوضاع متمرکز کند تا دیدگاه خود را تغییر دهد. این می‌تواند به شما کمک کند تا فرآیندهای تفکر آنها ، ایجاد پیوندهای جدید در ذهن آنها و کشف چیزهای جدید در مورد وضعیت آنها ، فعال شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.