بایگانی برچسب برای: ایجاد اعتماد و صمیمیت با مراجع

نوشته‌ها

ایجاد اعتماد و صمیمیت با مراجع

3-Co-Creating the Relationship: Establishing Trust and Intimacy with the Client (6 Things) Ability to create a safe, supportive environment that produces ongoing mutual respect and trustایجاد ارتباطی مشترک: ایجاد اعتماد و صمیمیت با مر…