بایگانی برچسب برای: تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه

نوشته‌ها

تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه

What is under "Facilitating Learning and Results"? Creating Awareness Designing Actions Planning and Goal Setting Managing Progress and Accountability"تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه"به چه معناست؟ ۸. ایجاد آگاهی ۹. طراحی شیوه عملکرد ۱…