بایگانی برچسب برای: دستورالعمل های اخلاقی

نوشته‌ها

رعایت کردن اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای

1-   Setting the Foundation: Meeting Ethical Guidelines and Professional Standards.  (4Things) Understanding of coaching ethics and standards and ability to apply them appropriately in all coaching situations.تنظیم بنیادهمکاری: رعایت کردن اصول اخ…