وبلاگ - آخرین اخبار

رعایت کردن اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای

1-   Setting the Foundation:

Meeting Ethical Guidelines and Professional Standards.  (4Things)

Understanding of coaching ethics and standards and ability to apply them appropriately in all coaching situations.

تنظیم بنیادهمکاری: رعایت کردن اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای (4 اصل)

اطلاع از ضوابط اخلاقی و معیارها و توانایی بکارگیری مناسب آنها در تمامی موقعیت های کوچینگ.

 

1- Understands and exhibits in own behaviors the ICF Code of Ethics (see Code, Part III of ICF Code of Ethics).

معیارهای رفتاری ICF را شناخته و  در رفتار خود نشان دهد. (رجوع شود به لیست، بخش 3 ضوابط اخلاقی ICF)

 

2- Understands and follows all ICF Ethical Guidelines

تمامی دستورالعمل های اخلاقی ICF را بداند و دنبال کند.

3- Clearly communicates the distinctions between coaching, consulting, psychotherapy and other support professions.

تفاوت میان کوچینگ، مشاوره، روان‌درمانی و دیگر حرفه­های پشتیبان را تبیین نماید

4- Refers client to another support professional as needed, knowing when this is needed and the available resource

در صورت لزوم مراجع را به متخصص دیگری ارجاع دهد و بداند چه زمانی این کار لازم است و منابع موجود را بشناسد

کلمات:

Ethical guidelines:

The coach has ethical obligations to the coachee and must understand, communicate and adhere to a set of ethical guidelines, e.g. ICF Code of Ethics

دستورالعمل های اخلاقی:

کوچ تعهدات اخلاقی نسبت به مراجع دارد و باید مجموعه ای از دستورالعمل های اخلاقی را درک کند، ارتباط برقرار کند و از آنها پیروی کند. به عنوان مثال: آیین نامه اخلاقی ICF

Consulting:

Giving advice and guidance

مشاوره:

ایده دادن و راهنمایی کردن

Psychotherapy:

Therapeutic support which explores blocks and past influences, particularly the emotional past. Coaches should clearly communicate to their coachees the distinction between coaching and psychotherapy and be able to refer coachees to a professional psychotherapist as needed.

روان درمانی:

پشتیبانی درمانی که به بررسی بلوک ها و تأثیرات گذشته ، به ویژه گذشته عاطفی می‌پردازد. کوچها باید تمایز بین کوچینگ و روان درمانی را به روشنی با مراجعین خود تبیین کنند و بتوانند مراجعین را در صورت لزوم به روان درمانگر حرفه ای ارجاع دهند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.