نوشته‌ها

نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران

نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران استفاده از دو سوال قدرتمند: آیا آنها در ارتباطات شان صریح هستند یا غیر صریح؟صراحت اولین مشخصه شناختن هر سبک می باشد. صریح در سمت راست و غیر صریح در سمت چپ کشیده شده است. آیا آنها در ارتباط شان با گار…

تفاوت هر سبک رفتاری در دیسک

تفاوت هر سبک رفتاری در دیسک مستقیم و غیر مستقیم بودندرD‌ هامستقیم در I هامستقیم در S هاغیر مستقیم در C‌هاگارد بازمستقیم بودن را حفظ می کند. مستقیم بودن را حفظ می کند. کاهش سرعت کاهش سرعتاز صدایی قدرتمند و م…