نوشته‌ها

نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران

نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران استفاده از دو سوال قدرتمند: آیا آنها در ارتباطات شان صریح هستند یا غیر صریح؟ صراحت اولین مشخصه شناختن هر سبک می باشد. صریح در سمت راست و غیر صریح در سمت چپ کشیده شده است. آیا آنها در ارتباط شان با گار…

تفاوت هر سبک رفتاری در دیسک

تفاوت هر سبک رفتاری در دیسک مستقیم و غیر مستقیم بودن درD‌ ها مستقیم در I ها مستقیم در S ها غیر مستقیم در C‌ها گارد باز مستقیم بودن را حفظ می کند. مستقیم بودن را حفظ می کند. کاهش سرعت کاهش سرعت از صدایی قدرتمند و م…