نوشته‌ها

ایجاد تیم قوی با استفاده از مدل دیسک

فعالیت سازگارییک رابطه انتخاب کنید که در آن چیزها آنطور که می‌خواهید به آرامی پیش نرفته است. تعهد خود را به دست آوردن زمان به دست آوردن درک سبک رفتاری فرد دیگر و برداشتن چند گام برای تطبیق دادن رفتار خود برای بهبود روابط نشان دهیدسبک رفتاری…