نوشته‌ها

تفاوت هر سبک رفتاری در دیسک

تفاوت هر سبک رفتاری در دیسک مستقیم و غیر مستقیم بودن درD‌ ها مستقیم در I ها مستقیم در S ها غیر مستقیم در C‌ها گارد باز مستقیم بودن را حفظ می کند. مستقیم بودن را حفظ می کند. کاهش سرعت کاهش سرعت از صدایی قدرتمند و م…