نوشته‌ها

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگ

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگپرسیدن از C ‌  هاپرسیدن از D هااز C ها سوالاتی بپرسید که تخصص و دانش آنها را آشکار کند.سوالات منطقی، واقع گرایانه و مرتبط بپرسید.از عبارات پرسشی که نیازمند…