نوشته‌ها

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگ

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگ پرسیدن از C ‌  ها پرسیدن از D ها از C ها سوالاتی بپرسید که تخصص و دانش آنها را آشکار کند. سوالات منطقی، واقع گرایانه و مرتبط بپرسید. از عبارات پرسشی که نیازمند…