نوشته‌ها

تفاوت هر سبک رفتاری در دیسک

تفاوت هر سبک رفتاری در دیسک مستقیم و غیر مستقیم بودندرD‌ هامستقیم در I هامستقیم در S هاغیر مستقیم در C‌هاگارد بازمستقیم بودن را حفظ می کند. مستقیم بودن را حفظ می کند. کاهش سرعت کاهش سرعتاز صدایی قدرتمند و م…