نوشته‌ها

منظور از تنظیم بنیاد همکاری چیست

What is under "Setting the Foundation"? 1. Meeting Ethical Guidelines and Professional Standards 2. Establishing the Coaching Agreement منظور از تنظیم بنیاد همکاری چیست؟ 1- رعایت دستورالعمل‌های اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای 2- تعیین …