نوشته‌ها

منظور از تنظیم بنیاد همکاری چیست

What is under "Setting the Foundation"? 1. Meeting Ethical Guidelines and Professional Standards 2. Establishing the Coaching Agreementمنظور از تنظیم بنیاد همکاری چیست؟ 1- رعایت دستورالعمل‌های اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای2- تعیین …