وبلاگ - آخرین اخبار

طراحی شیوه های عملکرد

9-Facilitating Learning and Results: Designing Actions (9 things)

Ability to create with the client opportunities for ongoing learning, during coaching and in work/life situations, and for taking new actions that will most effectively lead to agreed-upon coaching results.

تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه: طراحی شیوه های عملکرد (9اصل)

توانایی ایجاد فرصت هایی برای آموزش دائم مراجع در طول کوچینگ و همچنین در محیط کار و زندگی و دست زدن به اقداماتی که به بهترین نحو منجر به دستیابی به نتایج مورد توافق در فرایند کوچینگ می گردد.

1. Brainstorms and assists the client to define actions that will enable the client to demonstrate , practice, and deepen new learning.

به شیوه طوفان ذهنی، به مراجع کمک کند که اقداماتی را که مراجع را قادر می سازد تا آموزشهای جدید را دریافت کرده، تمرین کند و تقویت نماید، مشخص سازد.

2. Helps the client to focus on and systematically explore specific concerns and opportunities that are central to agreed-upon coaching goals.

مراجع کمک کند تا با تمرکز و کنجکاوی هدفمند، مسائل خاص و فرصتهای اصلی جهت دستیابی به اهداف مورد توافق در کوچینگ را کشف نماید.

3. Engages the client to explore alternative ideas and solutions, to evaluate options, and to make related decisions.

مراجع را ترغیب به کشف ایده ها و راه حل های جایگزین، ارزیابی انتخاب های موجود و تصمیم گیری در راستای اهداف کلی برنامه نماید.

 

4. Promotes active experimentation and self-discovery , where the client applies what has been discussed and learned during sessions immediately afterward in his/her work or life setting.

موجب ارزیابی فعال و کشف و شناسایی استعدادهای فردی گردد، بدین معنی که مراجع، بلافاصله بعد از هر جلسه آنچه را که در طول آن جلسه آموخته، در زندگی کاری یا فردی خود به کار ببندد.

5. Celebrates client successes and capabilities for future growth.

قابلیت‌ها و موفقیت‌های مراجع را برای پیشرفت های آتی، تحسین نماید.

6. Challenges client’s assumptions and perspectives to provoke new ideas and find new possibilities for action.

تصورات و دیدگاههای مراجع را به چالش بکشد تا ایده های جدیدی به ذهن رسیده و امکان عملکردهای نوینی پیش بیاید.

7. Advocates or brings forward points of view that are aligned with client goals and, without attachment , engages the client to consider them.

نقطه نظراتی را همسو با اهداف مراجع مطرح سازد و بدون اصرار برای پذیرفتن این نظرات از جانب مراجع، وی را ترغیب به بررسی آنها نماید.

8. Helps the client “Do It Now” during the coaching session, providing immediate support.

به مراجع کمک کند تا با حمایت بی واسطه در طول جلسه کوچینگ، آنچه را آموخته بلافاصله عملی سازد.

9. Encourages stretches and challenges but also a comfortable pace of learning.

مراجع را تشویق به قرار گرفتن در موقعیت های دشوار و چالشی نماید و در عین حال سرعت یادگیری را در وی افزایش دهد.

کلمات کلیدی:

Demonstrate: نمایش دادن، ثابت کردن

Engages:‌ترغیب کردن، متعهد کردن

 self-discovery: شناسایی استعداد های فردی خود

 Afterward:  پس از آن، بعدا

Non-attachment:

The coach remains on the coachee’s AGENDA and does not try to influence or have an opinion about the outcome

 بدون سوگیری:

کوچ همچنان در دستورجلسه مراجع باقی می ماند و سعی نمی کند در مورد نتیجه تأثیر بگذارد یا نظری داشته باشد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.