تغییر تله زندگی آسیب پذیری

۱. ریشه های تحولی تله زندگی تان را درک کنید. ۲. فهرستی از ترس های خود تهیه کنید. ٣. موقعیت های ترس برانگیز را طبق سلسله مراتب، نظم بدهید. ۴. افراد صمیمی زندگی تان ( مثل همسر، فرزند و اعضای خانواده) را ملاقات کنید و از آنها بخواهید برای برخورد ج…

مشکلات ویژه تله آسیب پذیری

مهم ترین مشکل، این است که بیماران به شدت از کنار گذاشتن اجتناب و جبران افراطی می ترسند. مقاومت آنها بدین خاطر است که اجتناب و جبران افراطی باعث محافظت بیماران در برابر اضطراب ناشی از این طرح واره می شود. همان طور که قبلا گفتیم، کار بر روی ذهنیت می …

سیمای بالینی طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری

چنین بیمارانی معتقدند که در زندگی آنها، هرلحظه، فاجعه ای به وقوع می پیوندد. آنها اعتقاد راسخ دارند که همیشه برایشان وقایع وحشتناک و غیر قابل کنترل رخ می دهد. آنها معتقدند که ناگهان به یک بیماری جسمی مبتلا می شوند، بلایای طبیعی برایشان …