بایگانی دسته ی : تصمیم گیری

مرحله تصمیم گیری

1. آماده سازی نخست باید به انتخاب افراد و تعیین رویکرد تصمیم گیری دست زد: آیا رویکرد شما دستیابی به اکثریت آراست و یا اتفاق آرا؟ در طول جلسات اول، روال گروه را با تشویق به گفتگوهای باز و مباحثه سازنده تنظیم کنید.2. شناخت موانع چارچوب ه…

تصمیم گیری هوشمندانه

برای اینکه تصمیم بهتری بگیریم بهتر است چارچوب زمانی خود را تغییر دهیم. در این صورت ما می توانیم نیازها، ترس ها، تمایلات و موضوعاتی که بدان آگاهی نداریم را در مقاطع گوناگون ببینیم. این تکنیک کمک می کند تا اهداف و ارزش های عمیق تر خود را شناس…