مدل ادکار در مدیریت تغییر چیست؟

مدل ادکار که مخفف و برگرفته از حروف اول کلمات ذیل می باشد، یکی از مدل های مدیریت تغییر در کنار مدل های کرت لوین و گام های مدیریت تغییر جان کوتر می باشد.1. Awareness 2. Desire 3. Knowledge 4. Ability 5. Reinforcement 1. Awareness آگاهی: …