10 ترفند بازاریابی و تبلیغات برای جذب مشتری

کاهش قیمت کاذباگر دقت کرده باشید، همواره بر روی کاغذ اجناس فروشگاه ها، قیمت های قدیمی خط زده شده و قیمت جدید و کمتر با اعداد درشت درج شده است. عده کمی از مشتریان به این موضوع واقفند که در واقع هیچ کاهش قیمتی در کار نیست و این فرایند تنها ب…

پند هایی برای ماركتينگ

۱.قانون رهبری اول بودن بهتر از برتر بودن است. ۲.قانون طبقه اگر در یک طبقه نمی توانید اول باشید،طبقه دیگری درست کنید.۳.قانون ذهن وارد شدن به دنیای ذهن مشتریان بهتر از ورود به بازار است.۴.قانون تصورات بازاریابی جنگ محصولات نیست،جنگ ت…