وبلاگ - آخرین اخبار

مدیریت پیشرفت و مسئولیت

11- Facilitating Learning and Results: Managing Progress and Accountability (10 things)

Ability to hold attention on what is important for the client, and to leave responsibility with the client to take action.

تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه: مدیریت پیشرفت و مسئولیت

توانایی توجه به آنچه که برای مراجع مهم است و محول کردن مسئولیت به وی تا دست به اقدام بزند..(10 اصل)

1. Clearly requests of the client actions that will move the client toward his/her stated goals.

آشکارا از مراجع در خواست کند تا اقداماتی را انجام دهد که وی را به سمت اهداف تعیین شده، سوق می دهد.

2. Demonstrates follow-through by asking the client about those actions that the client committed to during the previous session(s).

همواره اقداماتی را که در طول جلسات گذشته، متعهد به انجام آنها شده اند، بررسی نماید تا اهمیت تکمیل اقدامات برای مراجع مشخص گردد.

3. Acknowledges the client for what they have done, not done, learned or become aware of since the previous coaching session(s).

مراجع برای آنچه که از پایان جلسات قبلی کوچینگ انجام داده، آنچه که انجام نداده، آموخته یا درمورد آن آگاهی پیدا کرده است، تقدیر به عمل آورد.

4. Effectively prepares, organizes, and reviews with client information obtained during sessions.

اطلاعاتی را که در طول جلسات قبل به دست آمده، همراه با مراجع، آماده، سازماندهی و بررسی نماید.

5. Keeps the client on track between sessions by holding attention on the coaching plan and outcomes, agreed-upon courses of action, and topics for future session(s).

جهت متمرکز ساختن مراجع بر انجام تمرینات لازم در فاصله بین جلسات، اهداف کلی برنامه کوچینگ، اقدامات مورد توافق و موضوعات پیش رو در جلسات آتی را به وی یادآوری نماید.

6. Focuses on the coaching plan but is also open to adjusting behaviors and actions based on the coaching process and shifts in direction during sassiest

تمرکز اصلی وی دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است، اما جهت تطابق با شرایط جدید پیش آمده در طول جلسات کوچینگ، تغییراتی را در طرز رفتار و عملکرد خود به وجود آورد.

7. Is able to move back and forth between the big picture of where the client is heading, setting a context for what is being discussed and where the client wishes to go.

بتواند کنترل بحث را در دست بگیرد، بدین معنی که از دید مراجع به موضوع نگاه کند و شرایطی ایجاد نماید که موضوع صحبت و هدف مراجع از ادامه بحث، مشخص گردد.

8. Promotes client’s self-discipline and holds the client accountable for what they say they are going to do, for the results of an intended action, or for a specific plan with related time frames.

انضباط فردی مراجع را تقویت کرده و وی را مسئول آنچه که متعهد به انجام آن شده، نتایجی که باید از یک عمل به دست بیاورد و برنامه هایی که در محدوده زمانی خاصی باید انجام شود، بگرداند.

9. Develops the client’s ability to make decisions, address key concerns, and develop himself/herself (to get feedback, to determine priorities and set the pace of learning, to reflect on and learn from experiences).

توانایی مراجع را به نحوی افزایش دهد که بتواند خود، تصمیم گیری کند، به مسائل اصلی بپردازد و موجب پیشرفت فردی وی گردد (بازخورد گرفتن، تعیین اولویت ها و سرعت یادگیری، تأمل و آموختن از تجارب).

10. Positively confronts the client with the fact that he/she did not take agreed-upon actions.

به نحو سازنده ای، مراجع را با این واقعیت روبرو سازد که تا کنون اقدامات مورد توافق را انجام نداده است.

کلمات:

Toward: سوق دادن، بسوی، بطرف

Stated: تعیین شده، اظهار شده

follow-through: چیزی را تا آخر انجام دادن، با انجام رسانی

agreed-upon: مورد توافق

self-discipline: انضباط فردی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.