وبلاگ - آخرین اخبار

ﭘﯿﮕﻤﺎﻟﯿﻮن

اﺛﺮ ﭘﯿﮕﻤﺎﻟﯿﻮن ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Pygmalion effect  اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎرات دﯾﮕﺮان واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ای ﮐﻨﺪ ذﻫﻦ اﺳﺖ، ﺧﻮد ﺑﭽﻪ ﻫﻢ ﺑﺎور دﯾﺮ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ً ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ و اﮔﺮ از ﮐﺴﯽ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮود او ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
« اﻧﺘﻈﺎر دﯾﮕﺮان از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺨﺼﯽ » اﺛﺮ ﭘﯿﮕﻤﺎﻟﯿﻮن ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ٔ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی راﺑﺮت رزﻧﺘﺎل و ﻟﻨﻮر ﺟﮑﺎﺑﺴﻮن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺛﺮ ٔ ﺑﺴﯿﺎری، اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﺘﻈﺎرات دﯾﮕﺮان ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. واﺿﺢ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮ روی ﮐﻮدﮐﺎن از ﺗﻌﺪادی داﻧﺶ آﻣﻮز ﮔﺮﻓﺘﻪ IQ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺴﺖ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن، ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺸﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﻼﺑﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﻫﻮش و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد رﻓﺘﺎر ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در آزﻣﻮن ﺑﻌﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪﺑﺮﻧﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺸﺎن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪﻧﺪ، ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ را اراﺋﻪ ﻧﺪادﻧﺪ. ﻧﺎم اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه از ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی داﺳﺘﺎن اوﯾﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭘﯿﮕﻤﺎﻟﯿﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﮐﯿﭙﺮس ﺑﻮد. وی ﻣﺠﺴﻤﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﻋﺎﺷﻖ آن ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ روح و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﺪ.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺮوف، ﺟﺮج ﺑﺮﻧﺎرد ﺷﺎو ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﭘﯿﮕﻤﺎﻟﯿﻮن ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف « ﺑﺎﻧﻮی زﯾﺒﺎی ﻣﻦ » ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮزﯾﮑﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ رزﻧﺘﺎل و ﺟﮑﺎﺑﺴﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد، ﻧﺎﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺛﺮ ﭘﯿﮕﻤﺎﻟﯿﻮن اﺑﺰار ﻣﻬﻤﯽ در اداره اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮان را آﮔﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﮐﺎرﻣﻨﺪان، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﯾﺮا در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ، ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور را اﺣﺴﺎس ﮐﺮده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

منابع

۲۴ . .وب ﮔﺎه داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺎن ورزش « اﺛﺮ ﭘﯿﮕﻤﺎﻟﯿﻮن » .۱۳۸۹ ﺷﻬﺮﯾﻮر۱۵ .درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ۱۳۸۹ ﺷﻬﺮﯾﻮر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.