بایگانی برچسب برای: مدیریت پیشرفت و مسئولیت

نوشته‌ها

مدیریت پیشرفت و مسئولیت

11- Facilitating Learning and Results: Managing Progress and Accountability (10 things) Ability to hold attention on what is important for the client, and to leave responsibility with the client to take action.تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه: مد…

تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه

What is under "Facilitating Learning and Results"? Creating Awareness Designing Actions Planning and Goal Setting Managing Progress and Accountability"تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه"به چه معناست؟ ۸. ایجاد آگاهی ۹. طراحی شیوه عملکرد ۱…