نوشته‌ها

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگ

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگپرسیدن از C ‌  هاپرسیدن از D هااز C ها سوالاتی بپرسید که تخصص و دانش آنها را آشکار کند.سوالات منطقی، واقع گرایانه و مرتبط بپرسید.از عبارات پرسشی که نیازمند…

نحوه استفاده از DISC برای کوچینگ مراجع

نحوه استفاده از DISC برای کوچینگ مراجع:  کوچینگC  هاکوچینگD هااطلاعات را به آن‌ها بصورت کتبی ارائه کنید.ادعاهای خود را بر پایه حقایق، مشخصات و اطلاعات بنا کنید.به آن‌ها اجازه دهید فکر کنند، تحقیق کنند،…

نحوه استفاده از DISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از ِDISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ:تحسین کردن C هاتحسین کردن D هابا شور و شوق زیاد از آنها تعریف و تمجید نکنید.از آن‌ها بپرسید که چگونه دوست دارند از آنها تعریف و تقدیر بشود.برای اینکه چرا آ…

نحوه استفاده از DISC در به چالش کشیدن مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از دیسک در به چالش کشیدن مراجع در کوچینگ:به چالش کشیدن C هابه چالش کشیدن D هااز آن‌ها بخواهید دانش و تخصص خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.از آن‌ها بخواهید بین حساسیت نسبت به افراد و اجرای وظیفه تعاد…