نوشته‌ها

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگ

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگ پرسیدن از C ‌  ها پرسیدن از D ها از C ها سوالاتی بپرسید که تخصص و دانش آنها را آشکار کند. سوالات منطقی، واقع گرایانه و مرتبط بپرسید. از عبارات پرسشی که نیازمند…

نحوه استفاده از DISC برای کوچینگ مراجع

نحوه استفاده از DISC برای کوچینگ مراجع:   کوچینگC  ها کوچینگD ها اطلاعات را به آن‌ها بصورت کتبی ارائه کنید. ادعاهای خود را بر پایه حقایق، مشخصات و اطلاعات بنا کنید. به آن‌ها اجازه دهید فکر کنند، تحقیق کنند،…

نحوه استفاده از DISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از ِDISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ: تحسین کردن C ها تحسین کردن D ها با شور و شوق زیاد از آنها تعریف و تمجید نکنید. از آن‌ها بپرسید که چگونه دوست دارند از آنها تعریف و تقدیر بشود. برای اینکه چرا آ…

نحوه استفاده از DISC در به چالش کشیدن مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از دیسک در به چالش کشیدن مراجع در کوچینگ: به چالش کشیدن C ها به چالش کشیدن D ها از آن‌ها بخواهید دانش و تخصص خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. از آن‌ها بخواهید بین حساسیت نسبت به افراد و اجرای وظیفه تعاد…