بایگانی برچسب برای: Facilitating learning and results

نوشته‌ها

تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه

What is under "Facilitating Learning and Results"? Creating Awareness Designing Actions Planning and Goal Setting Managing Progress and Accountability"تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه"به چه معناست؟ ۸. ایجاد آگاهی ۹. طراحی شیوه عملکرد ۱…

صلاحیت های اصلی کوچینگ

Core CompetenciesSetting a foundation Co-creating a relationship Communicating Effectively Facilitating learning and resultsصلاحیت های اصلی:تنظیم بنیان همکاری ایجاد رابطه مشترک برقراری ارتباط موثر تسهیل یادگیری و نتا…