نوشته‌ها

رعایت کردن اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای

1-   Setting the Foundation: Meeting Ethical Guidelines and Professional Standards.  (4Things) Understanding of coaching ethics and standards and ability to apply them appropriately in all coaching situations.تنظیم بنیادهمکاری: رعایت کردن اصول اخ…

منظور از تنظیم بنیاد همکاری چیست

What is under "Setting the Foundation"? 1. Meeting Ethical Guidelines and Professional Standards 2. Establishing the Coaching Agreementمنظور از تنظیم بنیاد همکاری چیست؟ 1- رعایت دستورالعمل‌های اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای2- تعیین …