ریشه‌ی عصبانیتِ آدم ها از کجاست؟

کودکان در سنین کم، به وسیله‌ی تحقیر، ترساندن، زورگویی، سخت‌گیری بیش از حد و عدم توجه به ضعف‌های کودک، دچار کاهشِ اعتماد به نفس می‌شوند. کودک در اثر برخورد خشن، نابهنجار و آزاردهنده‌ی اطرافیانش، نیاز به مدارا کرده و سه راهِ فرار روبروی خودش می‌بیند:👇۱. خ…

خودمدیریتی

وقتی به دیگران احترام می گذاریم و رفتارهای عاری از خشم و توهین داریم واقعا معجزه اتفاق می افتد. از انتقاد،سرزنش، تحقیر و رفتارهای خودخواهانه و خود محورانه دست بردارید، چه آشکار باشد چه پنهان. پیش از هر رفتار، یک لحظه مکث کنید و از خودتان بپرسید:چرا ا…