تعریف ICF از کوچینگ

ICF Definition of Coaching

Partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential

تعریف ICF از کوچینگ:

شراکت کوچ با مراجع در یک فرایند خلاقانه و محرک فکر کردن  که باعث حداکثر رساندن قابلیت های شخصی و حرفه ای مراجع می شود.

کلمات:

Partnering:

Partnering is a way of Presence of the coach in the coaching relationship where the Client leads the process in terms of content and direction yet holds the structure as a consequence of responding to what the client brings into the session.

مشارکت:

مشارکت راهی برای حضور کوچ در رابطه کوچینگ است که در آن مراجع فرآیند را از نظر محتوا و جهت هدایت می‌کند، اما ساختار را به عنوان نتیجه واکنش به آنچه مراجع به جلسه می‌آورد، حفظ می‌کند.

Thought-provoking:

Causing people to think seriously about something

تامل برانگیز بودن:

باعث می‌شود که مردم به طور جدی درباره چیزی فکر کنند.

Creative:

Relating to or involving the use of the imagination or original ideas to create something

خلاقیت:

در ارتباط با و یا وارد کردن استفاده از تخیل یا ایده‌های بکر برای ایجاد چیزی.

Process:

A series of actions or steps taken in order to achieve a particular end

روند:

مجموعه‌ای از اقدامات یا گام‌های برداشته‌شده برای رسیدن به یک هدف خاص.

Inspires:

Fill (someone) with the urge or ability to do or feel something, especially to do something creative

الهام بخش بودن:

پر کردن (فردی) با نیاز یا توانایی برای انجام دادن و یا احساس چیزی، به خصوص برای انجام کاری خلاقانه.

Maximize:

Make the best use of

به حداکثر رساندن:

بهترین استفاده را کردن

Potential:

having or showing the capacity to develop into something in the future

پتانسیل:

داشتن یا نشان دادن قابلیت توسعه به چیزی در آینده

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *