وبلاگ - آخرین اخبار

تعریف ICF از کوچینگ

ICF Definition of Coaching

Partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential

تعریف ICF از کوچینگ:

شراکت کوچ با مراجع در یک فرایند خلاقانه و محرک فکر کردن  که باعث حداکثر رساندن قابلیت های شخصی و حرفه ای مراجع می شود.

کلمات:

Partnering:

Partnering is a way of Presence of the coach in the coaching relationship where the Client leads the process in terms of content and direction yet holds the structure as a consequence of responding to what the client brings into the session.

مشارکت:

مشارکت راهی برای حضور کوچ در رابطه کوچینگ است که در آن مراجع فرآیند را از نظر محتوا و جهت هدایت می‌کند، اما ساختار را به عنوان نتیجه واکنش به آنچه مراجع به جلسه می‌آورد، حفظ می‌کند.

Thought-provoking:

Causing people to think seriously about something

تامل برانگیز بودن:

باعث می‌شود که مردم به طور جدی درباره چیزی فکر کنند.

Creative:

Relating to or involving the use of the imagination or original ideas to create something

خلاقیت:

در ارتباط با و یا وارد کردن استفاده از تخیل یا ایده‌های بکر برای ایجاد چیزی.

Process:

A series of actions or steps taken in order to achieve a particular end

روند:

مجموعه‌ای از اقدامات یا گام‌های برداشته‌شده برای رسیدن به یک هدف خاص.

Inspires:

Fill (someone) with the urge or ability to do or feel something, especially to do something creative

الهام بخش بودن:

پر کردن (فردی) با نیاز یا توانایی برای انجام دادن و یا احساس چیزی، به خصوص برای انجام کاری خلاقانه.

Maximize:

Make the best use of

به حداکثر رساندن:

بهترین استفاده را کردن

Potential:

having or showing the capacity to develop into something in the future

پتانسیل:

داشتن یا نشان دادن قابلیت توسعه به چیزی در آینده

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.