آزمون تله زندگی سخت گیرانه

مقالات تله زندگی سخت گیرانه

مراحل تغییر تله ی زندگی معیارهای سخت گیرانه

 حوزه هایی از زندگی تان را مشخص کنید که زیر سیطره معیارهای سخت گیرانه یا نامتعادل قرار گرفته اند. مزایای تلاش برای رسیدن به این معیارهای سخت گیرانه را بنویسید. معایب تلاش برای رسیدن به معیارهای سخت گیرانه را بنویسید. تلاش …

نشانه های خطر تله زندگی معیار سرسختانه در روابط عاطفی و عاشقانه

۱. شما جذب کسانی می شوید که بسیار موفق، پولدار، صاحب مقام و منزلت اجتماعی می باشند.۲. شما جذب کسانی می شوید که دقیقاً مثل خودتان بسیار دقیق و وسواس باشند.۳. شما جذب کسانی می شوید که بسیار سختگیر و ایده الگر باشند.۴. شما جذب کسانی م…

نشانه های تله ی زندگی معیارهای سرسختانه

به دلیل استرس های روزمره(مثل پرمشغله گی) سلامتی شما به خطر افتاده است و نه به دلیل حوادث اجتناب ناپذیر زندگی. تعادل بین کار و تفریح را از دست داده اید. انگار زندگی برای شما در حکم فشار کار و استرس دائمی و بدون تفریح و آرامش است. به…

ریشه های تحولی طرحواره معیارهای سخت گرانه

والدین عشق خود را مشروط به شما داده اند. اگر به معیارهای آنها دست می یافتید، آنگاه از عشق و محبت والدین برخوردار می شوید. یکی از والدین یا هر دوی آنها معیارهای بلندپروازانه و نامتعادل داشته اند. شما معیارهای سختگیرانه را انتخاب کرده اید ت…

سیمای بالینی طرحواره معیار های سخت گیرانه

بیمارانی که این طرح واره را دارند، خودشان را افرادی تلاشگر و بی نقص گرا جلوه می دهند. آنها معتقدند که باید برای رسیدن به معیارهای بلندپروازانه، مدام تلاش کنند. این معیارها درون سازی شده اند، بنابراین برخلاف طرح واره‌ی پذیرش جویی / جلب توجه، بیمارانی که طرح وا…

شعار طرحواره معیار های سخت گیرانه : “هیچ وقت از هیچ چیز راضی نیستم”

باور اساسی مبنی بر این که فرد برای رسیدن به معیارهای بلندپروازانه درباره رفتار و عملکرد خود، باید کوشش فراوانی به خرج دهد و این کار معمولا برای جلوگیری از انتقاد صورت می گیرد. طرح واره های این حوزه به طور معمول در خانواده هایی به وجود می آید که تحت ف…