آزمون تله زندگی / آزمون طرحواره ها

آزمون تله زندگی / آزمون طرحواره ها

آزمون تله زندگی به شناسایی ، نشانه گذاری و سبب شناسی و درمان 11 الگوی رفتاری مخرب و تکراری میپردازد که به خودانگاره منفی ربط دارند.مقالات این بخش نشان میدهد که چگونه هر یک از این الگوهای ناکارآمد در دوران کودکی شکل گرفته و مبنایی برای ارزیابی خویشتن در بزرگسالی میشوند .

یانگ و کلوسکر بر اساس خلاقیت و تدبیر اندیشیدن توانسته اند ابزارهای اثر گذاری برای تغییر در روابط بین فردی و روابط شغلی ،زندگی تغییر شگرفی خواهد کرد.

تعریف طرح واره:

باورهای عمیق و تزلزل ناپذیری که در دوران کودکی درباره خود ، دیگران و جهان اطراف در ذهن مان شکل گرفته اند.

آزمون تله زندگی

آزمون طرحواره ها | آزمون یانگ

[user]

[user/]

تله های زندگی

طرحواره ها

برگزاری جلسات مشاوره

رهایی از تله زندگی