وبلاگ - آخرین اخبار

مدل کوچینگ OSKAR

مدل کوچینگ OSKAR

The OSKAR Coaching Model

There are many solution-focused coaching models for use in the workplace. While the most popular is almost certainly the GROW model, the OSKAR model is a helpful alternative.

The model has five steps: Outcome, Scaling, Know-how and resources, Affirm and action and Review. The model is simple, easy to learn and coach, focused and helpful for individuals in the work place.

The OSKAR coaching model feels like a more consciously coaching oriented model than some other solution focused models. As with many models, it works by helping a coachee understand and bridge the gap between their current state and desired future state. It differs from some models though in that it focuses perhaps more on behaviors and ways of working than simply actions.

 

مدل کوچینگ OSKAR

بسیاری از مدل های کوچینگ متمرکز بر راه حل برای استفاده در محل کار وجود دارد. در حالی که محبوب ترین مدل تقریباً مدلGROW است ، مدل OSKAR یک گزینه مفید است.
این مدل دارای پنج مرحله است: نتیجه ، مقیاس گذاری ، دانسته ها ، تأیید و اقدام و بررسی.
مدلی ساده، آسان برای یادگیری و کوچینگ، متمرکز و مفید برای افراد در محل کار است.
مدل کوچینگ OSKAR نسبت به برخی دیگر از مدلهای متمرکز بر راه حل ، یک مدل کوچینگ آگاهانه تر احساس می شود. مانند بسیاری از مدل ها ، این مدل به یک مراجع کمک می کند تا فاصله بین وضعیت فعلی و وضعیت آینده مطلوب خود را ببیند و بین آن پل بزند. این مدل از این نظر با برخی از مدل ها تفاوت دارد که شاید بیشتر از اقدامها، روی رفتارها و روش کار متمرکز است.

 

Outcome

The first stage of the OSKAR Coaching Model is used to understand the purpose of the specific coaching session. In this stage the coach is trying to help the coachee understand and express what they want to get out of the coaching session.

Questions you might want to ask as a coach could include:

• What outcome would you like to achieve from this coaching session?

• What are your objectives for this session?

• How will you know that this session has been a success?

• How will it feel when we are making progress?

• What would you like to focus on today?

• What is the goal you want to achieve?

نتیجه

اولین مرحله از مدل کوچینگ OSKAR برای درک هدف جلسه کوچینگ خاص استفاده می شود. در این مرحله کوچ سعی دارد به مراجع کمک کند آنچه را که می خواهند از جلسه کوچینگ کسب کنند درک و بیان کند.
سوالاتی که ممکن است بخواهید به عنوان کوچ بپرسید می تواند شامل موارد زیر باشد:
• دوست دارید از این جلسه کوچینگ چه نتیجه ای کسب کنید؟
• اهداف شما در این جلسه چیست؟
• چگونه خواهید فهمید که این جلسه موفقیت آمیز بوده است؟
• وقتی پیشرفت می کنیم چه حسی خواهیم داشت؟
• امروز دوست دارید روی چه چیزی تمرکز کنید؟
• هدفی که می خواهید به آن برسید چیست؟

 

Scaling

The second stage of the OSKAR model designed to help the coachee understand and refine their goals, and to set reasonable goals. This is done with the help of a simple 1-10 scale. At this stage the coach simply asks the coachee how close they are to their goal and how far towards their goal they really want to get.

Questions you might want to ask as a coach could include:

• measuring is a key part of The OSKAR Coaching Model On a scale of 1-10…

• If 1 is nowhere and 10 is achieving your goal, where are you now?

• Where do you realistically want to get to?

• If you compare yourself to others, how would you rate them on the same scale?

• Can you think of anyone who is a 10 in relation to your goal?

 

مقیاس گذاری

مرحله دوم مدل OSKAR برای کمک به کوچ ها در درک و اصلاح اهداف خود و تعیین اهداف معقول طراحی شده است. این کار با کمک یک مقیاس ساده 1-10 انجام می شود. در این مرحله کوچ به سادگی از مراجع می‌پرسد که چقدر به هدفشان نزدیک هستند و واقعاً می خواهند به چه هدفی برسند.
سوالاتی که ممکن است بخواهید به عنوان کوچ بپرسید می تواند شامل موارد زیر باشد:
• اندازه گیری یک قسمت اصلی از مدل کوچینگ OSKAR است در مقیاس 1-10…
• اگر 1 عدم دستیابی به هدف و 10 دستیابی به هدف شماست ، اکنون کجا هستید؟
• واقعاً می خواهید به کجا برسید؟
• اگر خود را با دیگران مقایسه کنید ، چگونه آنها را در همان مقیاس ارزیابی می کنید؟
• آیا می توانید به کسی که در رابطه با هدف شما 10 است فکر کنید؟

 

 

Know-how

The third stage of the OSKAR coaching model is designed to help coachees understand the skills and resources they require to reach their goals. This exploration helps them understand the capabilities they currently have, and those they must acquire. By exploring these topics, the coachee starts to form a loose plan of action to help them achieve their goal.

Questions you might want to ask as a coach could include:

• What knowledge do you need to help you achieve your goal?

• Are there more resources you require?

• What do you need to learn?

• Who’s support do you need?

• What new skills should you invest in to help you reach your goal?

• Who can provide the resources you need to achieve your goal?

• What else do you need to change to achieve your goal?

دانسته ها

مرحله سوم مدل کوچینگ OSKAR برای کمک به مراجعین در درک مهارت ها و منابعی که برای رسیدن به اهدافشان نیاز دارند ، طراحی شده است. این اکتشاف به آنها کمک می کند توانایی هایی را که در حال حاضر دارند و توانایی هایی را که باید کسب کنند درک کنند. با کاوش در این مباحث ، کوچ شروع به تشکیل یک برنامه عملی سبک می کند تا به آنها در رسیدن به هدفشان کمک کند.
سوالاتی که ممکن است بخواهید به عنوان کوچ بپرسید می تواند شامل موارد زیر باشد:
• برای دستیابی به هدف خود به چه دانشی نیاز دارید؟
• آیا منابع بیشتری نیاز دارید؟
• چه چیزی برای یادگیری نیاز دارید؟
• به چه کسی احتیاج دارید؟
• برای کمک به رسیدن به هدف خود باید در چه مهارت های جدیدی سرمایه گذاری کنید؟
• چه کسی می تواند منابع مورد نیاز شما برای رسیدن به هدف خود را تأمین کند؟
• برای رسیدن به هدف خود چه چیز دیگری باید تغییر دهید؟

Affirm and Action

The fourth stage of the OSKAR coaching model helps the coachee reflect on the current state and actions to improve it. It’s specifically designed to help the coachee reflect on things that are working well and that they may wish to continue. As with all models though, it also focuses on drawing out actions that the coachee wants to undertake to help them achieve their objectives.

Questions you might want to ask as a coach could include:

• Could we all do a bit more of this?

• What’s working well at the moment?

• What are you already doing that’s good?

• What is effective in the way you’re doing things now?

• Are there things that you would like to continue doing?

• What would you like to change?

• Which actions do you need to take to reach your goal?

• What’s your first step?

• What are the first 5 things you need to do?

تایید و اقدام

مرحله چهارم مدل کوچینگ OSKAR به مراجع کمک می کند تا در وضعیت فعلی و اقدامات برای بهبود آن تأمل کند. این به طور خاص به مراجع کمک می کند تا در مواردی که به خوبی کار می کنند و ممکن است بخواهند ادامه دهند ، تأمل کند. هرچند مانند همه مدل ها ، این کار همچنین در ترسیم اقداماتی متمرکز است که مراجع می خواهد برای کمک به آنها در رسیدن به اهداف خود انجام دهد.
سوالاتی که ممکن است بخواهید به عنوان کوچ بپرسید می تواند شامل موارد زیر باشد:
• آیا می توانیم کمی بیشتر از این کارها را انجام دهیم؟
• چه چیزی در حال حاضر خوب کار می کند؟
• در حال حاضر چه کاری انجام می دهید که خوب است؟
• اکنون در انجام کارها چه چیزی موثر است؟
• آیا مواردی وجود دارد که دوست دارید آنها را ادامه دهید؟
• دوست دارید چه چیزی را تغییر بدهید؟
• برای رسیدن به هدف خود باید کدام اقدامات را انجام دهید؟
• اولین قدم شما چیست؟
• پنج کار اولی که باید انجام دهید چیست؟

Review

The last stage of the OSKAR coaching model is the review stage, and this stage actually takes place in a subsequent session. The purpose of this stage is to help the coachee reflect on their progress, but also to keep them accountable for progressing their actions.

Questions you might want to ask as a coach in the next follow up session to review what progress has been made could include:

• What progress have you made in relation to you actions?

• What steps have you taken?

• Tell me about the things you done differently since we last spoke.

• What new things are you doing?

• What old ways of doing things have you dropped?

• How do you feel about your progress?

بررسی

آخرین مرحله مدل کوچینگ OSKAR مرحله بررسی است و این مرحله در واقع در جلسه بعدی انجام می شود. هدف از این مرحله کمک به مراجع است که در مورد پیشرفت خود تأمل می کنند ، اما همچنین مسئولیت پاسخگویی نسبت به پیشرفت اقداماتشان را دارد.
سوالاتی که ممکن است بخواهید بعنوان کوچ در جلسه پیگیری بعدی برای بررسی پیشرفتهای انجام شده بپرسید:
• در رابطه با اقدامات خود چه پیشرفتی داشته اید؟
• چه مراحلی را انجام داده اید؟
• از کارهای متفاوتی که از زمان جلسه قبلی مان انجام داده اید برای من بگویید.
• چه کارهای جدیدی انجام داده اید؟
• کدام روش قدیمی برای انجام کارها را رها کرده اید؟
• از پیشرفت خود چه احساسی دارید؟

 

منبع: https://worldofwork.io/2019/08/the-oskar-coaching-model/

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.