بایگانی دسته ی : کوچینگ

مدل کوچینگ OSKAR

مدل کوچینگ OSKAR

The OSKAR Coaching Model There are many solution-focused coaching models for use in the workplace. While the most popular is almost certainly the GROW model, the OSKAR model is a helpful alternative. The model has five steps: Outcome, Scaling,…

اصول اخلاقی ICF

ICF CODE OF ETHICS The ICF Code of Ethics is composed of five Main Parts 1. INTRODUCTION 2. KEY DEFINITIONS 3. ICF CORE VALUES AND ETHICAL PRINCIPLES 4. ETHICAL STANDARDS 5. PLEDGE  منشور اخلاقی فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF منش…

مدیریت پیشرفت و مسئولیت

11- Facilitating Learning and Results: Managing Progress and Accountability (10 things) Ability to hold attention on what is important for the client, and to leave responsibility with the client to take action.تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه: مد…

طراحی شیوه های عملکرد

9-Facilitating Learning and Results: Designing Actions (9 things) Ability to create with the client opportunities for ongoing learning, during coaching and in work/life situations, and for taking new actions that will most effectively lead…

ایجاد آگاهی

8-Facilitating Learning and Results: Creating Awareness (9 things) Ability to integrate and accurately evaluate multiple sources of information and to make interpretations that help the client to gain awareness and thereby achieve agreed-upon…

ارتباط قوی و بی واسطه

7-Communicating Effectively: Direct Communication (5 things) Ability to communicate effectively during coaching sessions, and to use language that has the greatest positive impact on the client.برقراری ارتباط موثر: ارتباط قوی و بی واسطه(5 اصل) …

پرسشگری قدرتمند

6- Communicating Effectively: Powerful Questioning (4 Things) Ability to ask questions that reveal the information needed for maximum benefit to the coaching relationship and the client.برقراری ارتباط موثر: پرسشگری قدرتمند (4 اصل)توان…

گوش دادن فعال

5- Communicating Effectively: Active Listening (8 Things) Ability to focus completely on what the client is saying and is not saying, to understand the meaning of what is said in the context of the client's desires, and to support client self-expression…

حضور در کوچینگ

4-Co-Creating the Relationship: Coaching Presence (7 Things) Ability to be fully conscious and create spontaneous relationship with the client, employing a style that is open, flexible and confident. ایجاد ارتباطی مشترک : حضور در کوچینگ (…

ایجاد اعتماد و صمیمیت با مراجع

3-Co-Creating the Relationship: Establishing Trust and Intimacy with the Client (6 Things) Ability to create a safe, supportive environment that produces ongoing mutual respect and trustایجاد ارتباطی مشترک: ایجاد اعتماد و صمیمیت با مر…

تنظیم قراردادی در زمینه کوچینگ

2-Setting the Foundation: Establishing the Coaching Agreement (3Things) Ability to understand what is required in the specific coaching interaction and to come to agreement with the prospective and new client about the coaching process and…

رعایت کردن اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای

1-   Setting the Foundation: Meeting Ethical Guidelines and Professional Standards.  (4Things) Understanding of coaching ethics and standards and ability to apply them appropriately in all coaching situations.تنظیم بنیادهمکاری: رعایت کردن اصول اخ…

تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه

What is under "Facilitating Learning and Results"? Creating Awareness Designing Actions Planning and Goal Setting Managing Progress and Accountability"تسهیل فرایند آموزش و کسب نتیجه"به چه معناست؟ ۸. ایجاد آگاهی ۹. طراحی شیوه عملکرد ۱…

برقراری ارتباط موثر به چه معناست

"What is under "Communicating Effectively"?Active Listening Powerful Questioning Direct Communicationبرقراری ارتباط موثر به چه معناست؟ گوش دادن فعالپرسش گری قویارتباط مستقیم Active listening: The coach listens with purp…

ایجاد رابطه مشترک به چه معناست

What is under "Co-creating the Relationship"? Establishing Trust and Intimacy with the Client Coaching Presenceایجاد رابطه مشترک به چه معناست؟ برقراری اعتماد و صمیمیت با مراجعحضور کوچینگی  Trust: Coaching relies on a deep and…

منظور از تنظیم بنیاد همکاری چیست

What is under "Setting the Foundation"? 1. Meeting Ethical Guidelines and Professional Standards 2. Establishing the Coaching Agreementمنظور از تنظیم بنیاد همکاری چیست؟ 1- رعایت دستورالعمل‌های اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای2- تعیین …

صلاحیت های اصلی کوچینگ

Core CompetenciesSetting a foundation Co-creating a relationship Communicating Effectively Facilitating learning and resultsصلاحیت های اصلی:تنظیم بنیان همکاری ایجاد رابطه مشترک برقراری ارتباط موثر تسهیل یادگیری و نتا…

تعریف ICF از کوچینگ

ICF Definition of Coaching Partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potentialتعریف ICF از کوچینگ: شراکت کوچ با مراجع در یک فرایند خلاقانه و محرک…

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگ

نحوه استفاده از DISC برای پرسیدن صحیح از مراجع در کوچینگپرسیدن از C ‌  هاپرسیدن از D هااز C ها سوالاتی بپرسید که تخصص و دانش آنها را آشکار کند.سوالات منطقی، واقع گرایانه و مرتبط بپرسید.از عبارات پرسشی که نیازمند…

نحوه استفاده از DISC برای گوش دادن صحیح به مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از دیسک برای گوش دادن صحیح به مراجع در کوچینگ:گوش دادن به C ‌  هاگوش دادن به D ‌  هابه آنها گوش دهید و به دنبال راه‌هایی باشید که از آن‌ها به خاطر کمال و درستی شان در زمانی مناسب تعریف کنید.به نگرانی‌ها،…

نحوه استفاده از DISC برای کوچینگ مراجع

نحوه استفاده از DISC برای کوچینگ مراجع:  کوچینگC  هاکوچینگD هااطلاعات را به آن‌ها بصورت کتبی ارائه کنید.ادعاهای خود را بر پایه حقایق، مشخصات و اطلاعات بنا کنید.به آن‌ها اجازه دهید فکر کنند، تحقیق کنند،…

نحوه استفاده از DISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از ِDISC برای تحسین کردن مراجع در کوچینگ:تحسین کردن C هاتحسین کردن D هابا شور و شوق زیاد از آنها تعریف و تمجید نکنید.از آن‌ها بپرسید که چگونه دوست دارند از آنها تعریف و تقدیر بشود.برای اینکه چرا آ…

نحوه استفاده از DISC در به چالش کشیدن مراجع در کوچینگ:

نحوه استفاده از دیسک در به چالش کشیدن مراجع در کوچینگ:به چالش کشیدن C هابه چالش کشیدن D هااز آن‌ها بخواهید دانش و تخصص خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.از آن‌ها بخواهید بین حساسیت نسبت به افراد و اجرای وظیفه تعاد…

نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران

نحوه شناخت سبک رفتاری دیگران استفاده از دو سوال قدرتمند: آیا آنها در ارتباطات شان صریح هستند یا غیر صریح؟صراحت اولین مشخصه شناختن هر سبک می باشد. صریح در سمت راست و غیر صریح در سمت چپ کشیده شده است. آیا آنها در ارتباط شان با گار…

تفاوت هر سبک رفتاری در دیسک

تفاوت هر سبک رفتاری در دیسک مستقیم و غیر مستقیم بودندرD‌ هامستقیم در I هامستقیم در S هاغیر مستقیم در C‌هاگارد بازمستقیم بودن را حفظ می کند. مستقیم بودن را حفظ می کند. کاهش سرعت کاهش سرعتاز صدایی قدرتمند و م…

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در کار

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در کار سبک سلطه گر کمک به آن‌ها:اینکه به طور واقع‌بینانه ریسک‌ها را اندازه‌گیری کنند. احتیاط و تامل بیشتری قبل از تصمیم‌گیری داشته باشند. قوانین، مقررات و انتظارات مربوطه را دنبال کنند. تشخیص و درخواست…

سازگاری در شرایط مختلف: در فروش و خدمات

سازگاری در شرایط مختلف: در فروش و خدمات سبک سلطه گربرنامه‌ریزی کنید تا آماده باشید، منظم و سریع گام بردارید، و همیشه معطوف به موضوع باشید آن‌ها را به شیوه‌ای حرفه‌ای و عاشق کسب و کار ملاقات کنید. اهدافشان و موضوعاتشان را بیاموزید و …

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در تقابل اجتماعی

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در تقابل اجتماعی سبک سلطه گربگذارید آن‌ها بدانند که شما قصد هدر دادن وقت شان را ندارید. پذیرای آنها باشید و آنها را بپذیرید. به پیشنهادها آن‌های گوش دهید. دستاوردها و پیشرفتهای آن‌ها را جمع بندی کنی…

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در محیطهای یادگیری

سازگاری در وضعیت‌های مختلف: در محیطهای یادگیری سبک سلطه گردوست دارند سریع یاد بگیرند؛ ممکن است با کندی آهنگ یادگیری ناامید شوند انگیزه های درونی خود را دارد، دلخواه خود یاد می‌گیرد، نه به خاطر دیگران ممکن است دوست داشته باشند متد…

ایجاد تیم قوی با استفاده از مدل دیسک

فعالیت سازگارییک رابطه انتخاب کنید که در آن چیزها آنطور که می‌خواهید به آرامی پیش نرفته است. تعهد خود را به دست آوردن زمان به دست آوردن درک سبک رفتاری فرد دیگر و برداشتن چند گام برای تطبیق دادن رفتار خود برای بهبود روابط نشان دهیدسبک رفتاری…

درک توانایی دیگران با ابزار دیسک

درک توانایی دیگران با ابزار دیسک شناخت دیگران شناخت سبک رفتاری خودتان اولین قدم در تقویت روابط می باشد. برای اینکه بتوانید به قدرت مدل های رفتاری پی ببرید، شما نیاز دارید که بتوانید چگونه می توانید این اطلاعات را در مورد افراد دیگر در شرایط متف…

گامهای مشخص برای کوچینگ موثر

گامهای مشخص برای کوچینگ موثر: با توجه به راه‌حل‌های یکپارچگی"نشویل"،TN:پنج مرحله مشخص برای فرآیند کوچینگ افراد وجود دارد - پرسیدن، گوش دادن، کوچ کردن، تحسین کردن و به چالش کشیدن. راهنمایی موفقیت‌آمیز افراد از طریق هر مرحله تقریبا همیشه …
مشاهده گری

مشاهده گری

مشاهده گری تکنیک مشاهده گری یا همان Observation  پایه بسیاری از حرفه هاست. یک معمار بخش زیادی از تجربه حرفه ای اش را بر اساس مشاهده دقیق بناهای تاریخی و مدرن و مشاهده نحوه طراحی اساتید معماری فرا می گیرد. یک پزشک بخش زیادی از تجارب حرفه ای خود را …

پارادوکس بازخوردهای بزرگ و کوچک

تصور کنید که مربی پیانو هستید. یکی از هنرجویان تازه کار شما قطعه ای را می نوازد. دو اشتباه بزرگ در کار او می بینید. اشتباه اول که مساله کوچکی ست این است که جای دو تا نوت را در قطعه اشتباه می زند. اشتباه دوم که بزرگ است این است که نحوه قراردادن انگشتا…

تغییر دیدگاه

در جلسه گروه دانشکده بحث داغی بر سر وضعیت تدریس و مشارکت دانشجویان درگرفته بود. سوال اصلی این بود که چرا دانشجویان در کلاسهای درسی شرکت نمی کنند و چگونه می شود این وضعیت را تغییر داد. ایده های بسیار زیادی در مورد نحوه جذاب کردن تدریس، استفاده ا…

نقش کوچینگ در موفقیت فردی و سازمانی

نقش کوچینگ در موفقیت فردی و سازمانی امروزه با افزایش سرعت تغییرات، زندگی فردی و اجتماعی انسانها پیچیده تر از قبل شده و نمیتوان با برخی از راه حل های گذشته آنها را رفع نمود. در این بین پدیده ای به نام کوچینگ یا توانمندسازی وارد زندگی شده است که…
مربیگری

مدل کوچینگ GROW

مدل کوچینگ GROW مدل Grow در کوچینگ توسط Sir John Whitmore‌ طراحی شده است و کتابشان با نام "کوچینگ برای عملکرد" آورده شده است. این مدل کوچینگ می تواند به عنوان ساختار مکالمات کوچینگ استفاده شود. این امر زمانی مفید است که برای کوچینگ جدید به عنوان…